Monday, November 14, 2011

Wow

67 degrees on Nov 14 2011...